1. Splošne določbe
Ta politika obdelave osebnih podatkov je ponudba pogojev za uporabo spletne strani
https://econi.com.ua/ (v nadaljnjem besedilu: Spletna stran) ter določa postopek
obdelave osebnih podatkov pa tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti sprejetih osebnih
podatkov, ki jih izvaja »ESKO EKOENERGOINNOVACIJA d. o. o.« (v nadaljnjem
besedilu: Upravljavec).

1.1. Upravljavec si za svoj najpomembnejši cilj in pogoj za izvajanje svoje dejavnosti
postavlja spoštovanje človekovih in državljanskih pravic ter svoboščin pri obdelavi
njegovih osebnih podatkov, vključno z varovanjem pravice do zasebnosti, osebne in
družinske skrivnosti.

1.2. Ta politika Upravljavca glede obdelave osebnih podatkov (v nadaljnjem
besedilu: Politika) velja za vse informacije, ki jih lahko Upravljavec pridobi o
obiskovalcih spletnega mesta https://econi.com.ua .
2. Ključni pojmi, uporabljeni v Politiki
2.1. Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov – obdelava osebnih podatkov z
uporabo računalniške tehnologije;
2.2. Blokiranje osebnih podatkov – začasna prekinitev obdelave osebnih podatkov
(razen v primerih, ko je obdelava potrebna za pojasnitev osebnih podatkov);
2.3. Spletna stran – nabor grafičnih in informacijskih materialov ter računalniških
programov in baz podatkov, ki zagotavljajo njihovo dostopnost na internetu na
omrežnem naslovu: https://econi.com.ua ;
2.4. Informacijski sistem osebnih podatkov – niz osebnih podatkov, ki jih vsebujejo
zbirke podatkov, ki omogoča njihovo obdelavo z informacijskimi tehnologijami in
tehničnimi sredstvi;
2.5. Depersonalizacija osebnih podatkov – dejanja, zaradi katerih brez uporabe
dodatnih informacij ni mogoče ugotoviti pripadnosti osebnih podatkov določenemu
uporabniku ali drugemu subjektu osebnih podatkov;
2.6. Obdelava osebnih podatkov – vsako dejanje (operacija) oz. niz dejanj (operacij),
izvedenih z orodji za avtomatizacijo ali brez uporabe takih orodij z osebnimi podatki,
vključno z zbiranjem, beleženjem, sistematizacijo, kopičenjem, shranjevanjem,
razjasnitvijo (posodobitvijo, spremembo), ekstrakcijo, uporabo, prenosom
(distribucijo, posredovanjem, dostopom), depersonalizacijo, blokiranjem, izbrisom,
uničenjem osebnih podatkov;
2.7. Operater – državni organ, občinski organ, pravna oseba oz. posameznik, ki
samostojno ali skupaj z drugimi osebami organizira ter (ali) izvaja obdelavo osebnih
podatkov pa določa namene obdelave osebnih podatkov, sestavo osebnih podatkov,
ki se obdelujejo, dejanja (operacije), ki se izvajajo z osebnimi podatki;
2.8. Osebni podatki – vse informacije, ki se neposredno ali posredno nanašajo na
določenega ali določljivega Uporabnika spletne strani https://econi.com.ua;
2.9. Uporabnik – vsak obiskovalec spletne strani https://econi.com.ua;
2.10. Posredovanje osebnih podatkov – dejanja, katerih cilj je razkritje osebnih
podatkov določeni osebi ali določenemu krogu oseb;

2.11. Razširjanje osebnih podatkov – vsa dejanja, katerih cilj je razkritje osebnih
podatkov nedoločenemu krogu oseb (prenos osebnih podatkov) ali seznanitev z
osebnimi podatki neomejenega števila oseb, vključno z razkritjem osebnih podatkov
v medijih, objavo na informacijska in telekomunikacijska omrežja oz. zagotavljanje
dostopa do osebnih podatkov na kakršen koli drug način;
2.12. Čezmejni prenos osebnih podatkov – prenos osebnih podatkov na ozemlje tuje
države za organ tuje države, tujo fizično ali tujo pravno osebo;
2.13. Uničenje osebnih podatkov – katera koli dejanja, zaradi katerih se osebni
podatki nepreklicno uničijo z nemogočo nadaljnjo obnovo vsebine osebnih podatkov
v informacijskem sistemu osebnih podatkov in (ali) materialnih nosilcev osebnih
podatkov.
3. Upravljavec lahko obdeluje naslednje osebne podatke
Uporabnika
3.1. Priimek, ime, ime po očetu;
3.2. Elektronska pošta;
3.3. Telefonske številke;
3.4. Prav tako spletna stran zbira in obdeluje anonimizirane podatke o obiskovalcih
(vključno s piškotki) z uporabo internetnih statističnih storitev (Yandex Metrica in
Google Analytics ter drugi).
3.5. Zgornje podatke v nadaljnjem besedilu Politike združuje splošni koncept Osebni
podatki.
4. Nameni obdelave osebnih podatkov

4.1. Namen obdelave osebnih podatkov Uporabnika je omogočiti Uporabniku dostop

do storitev, informacij in/ali gradiv, ki jih vsebuje spletna stran.

4.2. Upravljavec ima tudi pravico, da Uporabniku pošilja obvestila o novih izdelkih

in storitvah, posebnih ponudbah in raznih dogodkih. Uporabnik lahko vedno zavrne

prejemanje informativnih sporočil tako, da Operaterju pošlje pismo na e-poštni

naslov: econiua@ukr.net s pripisom: »Zavrnitev obvestil o novih izdelkih in storitvah

ter posebnih ponudbah«.

4.3. Anonimizirani podatki Uporabnikov, zbrani s storitvami internetne statistike, se

uporabljajo za zbiranje informacij o dejanjih Uporabnikov na spletni strani,

izboljšanje kakovosti spletne strani ter njene vsebine.

5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
5.1. Upravljavec obdeluje osebne podatke Uporabnika le, če jih Uporabnik izpolni
in/ali pošlje samostojno preko posebnih obrazcev, ki se nahajajo na spletni strani
https://econi.com.ua. Z izpolnjevanjem ustreznih obrazcev in/ali pošiljanjem svojih
osebnih podatkov Upravljavcu se Uporabnik strinja s to Politiko.

5.2. Upravljavec obdeluje anonimizirane podatke o Uporabniku, če je to dovoljeno v
nastavitvah uporabnikovega brskalnika (omogočeno je shranjevanje piškotkov ter
uporaba tehnologije JavaScript).
6. Postopek zbiranja, shranjevanja, prenosa in drugih vrst
obdelave osebnih podatkov
Varnost osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje, se zagotavlja z izvajanjem
pravnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov, potrebnih za popolno izpolnjevanje
zahtev veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.
6.1. Upravljavec zagotavlja varnost osebnih podatkov ter izvaja vse možne ukrepe za
preprečitev dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
6.2. Osebni podatki Uporabnika v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim
osebam, razen v primerih, povezanih z izvajanjem veljavne zakonodaje.
6.3. V primeru netočnosti osebnih podatkov jih lahko Uporabnik samostojno
posodobi tako, da Operaterju pošlje obvestilo na naslov e-pošte Upravljavca:
econiua@ukr.net z oznako »Posodobitev osebnih podatkov«.
6.4. Obdobje obdelave osebnih podatkov je neomejeno. Uporabnik lahko kadarkoli
prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov tako, da Upravljavcu pošlje
obvestilo na naslov e-pošte Operaterja: econiua@ukr.net s pripisom »Preklic soglasja
za obdelavo osebnih podatkov«.
7. Čezmejni prenos osebnih podatkov
7.1. Upravljavec se mora pred začetkom čezmejnega prenosa osebnih podatkov
prepričati, da tuja država, na ozemlje katere naj bi posredoval osebne podatke,
zagotavlja zanesljivo varstvo pravic subjektov osebnih podatkov.
7.2. Čezmejni prenos osebnih podatkov na ozemlju tujih držav, ki ne izpolnjujejo
navedenih zahtev, se lahko izvede le, če obstaja pisno soglasje subjekta osebnih
podatkov za čezmejni prenos njegovih osebnih podatkov in/ali sklenitev pogodbe,
katere stranka je subjekt osebnih podatkov.
8. Končne določbe
8.1. Uporabnik lahko prejme vsa pojasnila o vprašanjih, ki ga zanimajo v zvezi z
obdelavo njegovih osebnih podatkov, tako da se obrne na Upravljalca preko e-pošte:
econiua@ukr.net.
8.2. Ta dokument bo odražal vse spremembe Politike obdelave osebnih podatkov s
strani Upravljavca. Politika velja za nedoločen čas, dokler je ne nadomesti nova
različica.
8.3. Trenutna različica Politike je prosto dostopna na internetu na naslovu:
https://sl.econi.com.ua/policies.